พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

เป้าหมายของโรงเรียน  

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่ผู้เรียน  นักเรียนที่เรียนจบจากโรงเรียนมีความรู้ความสามารถที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  และมีทักษะพื้นฐานในการออกไปประกอบอาชีพ