คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ วิลัย
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเหมืองแร่
ผู้แทนจาก : ผู้นำชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ ศรีวิลัย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายหล่อซือ เซอหมื่อ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ วิลัย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเพชร เบเช
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจะลอ หญ้าคา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทรูย์ นามชัยพร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายหลี่พี หมู่ปุ๊
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนิศา จะตอ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายคำนวน นุอ่อน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางเสาร์แก้ว นามวงค์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวแสงจันทร์ ยะมะโน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพล ชมภู
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : คณะครู
ชื่อ-นามสกุล : นายยาโน อุเม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : หลวงพ่อโสภณ ไชยวังค์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัฒน์ ไคร้งาม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา