กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางภัสรลักษณ์ เซ็นนันท์
ครู คศ.3

นางสาวรัตติกาล ใจใหญ่
ครู คศ.1

นางสาววิลาวรรณ วงค์จันทร์
ครูผู้ช่วย