ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายแสงเพชร กลั่นเรืองแสง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 เมษายน 2520 ถึง 22 ตุลาคม 2522
ชื่อ-นามสกุล : นายวิธิต ธีรวิทยานุกุล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ตุลาคม 2522 ถึง 16 พฤศจิกายน 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ ไชยวงค์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2525 ถึง 4 ตุลาคม 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล หมื่นกัณฑ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 ธันวาคม 2527 ถึง 20 มกราคม 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายวิธิต ธีรวิทยานุกุล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 กรกฎาคม 2530 ถึง 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม นิลแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2536 ถึง 30 กันยายน 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภณ ธิพึง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ตุลาคม 2555 ปัจจุบัน