ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559
ข้อมูลจำนวนนักเรียน

นักเรียนชาย จำนวน                263 คน

นักเรียนหญิง จำนวน               222 คน

รวมจำนวนนักเรียน                 485 คน